จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


5 อย่างที่ทำให้อายุยืน 

  • By Q&G
  • 16 Oct, 2015

คนรักสุขภาพคงมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจว่า ทำอย่างไรจึงจะอายุยืน ทำอย่างไรความเจ็บป่วยจะมีน้อย ?

5 อย่างที่ทำให้เราอายุยืน เราจะทำอย่างไรเพื่อรักษาร่างกายของเรา หรือ รักษาชีวิตจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน ให้ยืนยาว
ในวันนี้ทางการแพทย์ได้ค้นพบวิธีต่างๆ ในการดูแลรักษาร่างกาย เพื่อมุ่งหวังให้คนมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากวิธีการในทางวิทยาศาสตร์แล้ว เราจะพบเห็นวิธีการที่แตกรูปออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบขับถ่าย การดูแลสุขภาพที่ชีวิจิต การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โลกเราไม่ว่าเชื้อชาติใด มุมใดของโลก ก็ต่างมีวิธี และการยืนยันผลลัพธ์ว่า การปฏิบัติขั้นตอนของแต่ละที่นั้น จะส่งผลให้อายุยืน

"แต่ใครเล่าจะรู้เหตุที่แท้จริงที่ทำให้อายุยืน" 

เราลองมาดูเหตุที่ทำให้อายุยืน จากพระพุทธเจ้ากันดูบ้าง ว่าท่านกล่าวอย่างไร


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ 
เป็นเหตุให้อายุยืน ๕ ประการเป็นไฉนคือ

บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑  
รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑  
บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๑
เป็นผู้เที่ยวในกาลสมควร ๑  
เป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม ๑  


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุยืน ฯ

อ้างอิง พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
หน้าที่ ๑๓๐-๑๓๑/๔๐๗ ข้อที่ ๑๒๔-๑๒๕

การที่ บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง นั้น ต้องรู้จักความพอดีในการดำเนินชีวิต ไม่มุ่งที่จะทำแต่งานจนเกิดความเครียดคัดมากเกินไป และเมื่อเราทำสบายให้เกิดขึ้นแล้ว
ต้องรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย คือ อย่าทำตัวให้สบายจนก่อให้เกิดความขี้เกียจ อันเป็นกิเลศและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์อย่างหนึ่ง
ส่วนเรื่องการกินอาหาร หรือ
การบริโภคสิ่งทีย่อยง่าย นั้นเราก็ควรเลือกอาหารที่กิน  อาหารพวกเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ย่อยยาก เราอาจหลีกเลี่ยง หรือ รับประทานให้น้อยลง แล้วหันไปกินพวกปลาแทนก็ได้
ส่วน การเป็นผู้เที่ยวในกาลสมควร คือ ไม่เอาเวลานอน เวลาพักผ่อนไปเที่ยวเตร่ จนดึกดื่น
และสุดท้าย การเป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม คือ การปฏิบัติทำสมาธิ ด้วยอริยบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ
ส่วนถ้า ใครอยากที่จะเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยน้อย เราลองมาพระสูตรเรื่องการเดินจงกรม ซึ่งเราจะได้รู้ผลของการที่เราเป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม ว่าการเดินจงกรมจะส่งผลอย่างไรแก่เรานอกจากเป็นเหตุให้เราอายุยืนกันแล้ว

ภิกษุ ท. ! อานิสงส์ในการเดิน (จงฺกม) ๕ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่. ห้าอย่าง
อย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ


เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑ ,

เป็นผู้อดทนต่อ การกระทำความเพียร ๑ ,

เป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑,  

สิ่งที่กินแล้ว ดื่มแล้ว ลิ้มแล้ว ย่อมถึงการย่อยด้วยดี ๑,  

สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดิน ย่อมตั้งอยู่ได้นาน ๑.


ภิกษุ ท. ! อานิสงส์ในการเดิน ห้าอย่างเหล่านี้ แล.
- ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๑/๒๙.

จากธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เกี่ยวกับ ผลของการเดินจงกรม นั้น เราจะเห็นได้ว่า มีข้อที่กล่าว่า เป็นผู้มีอาพาธน้อย เมื่อเราเดินจงกรมนอกจะส่งผลในเรื่องสมาธิแล้ว ยังส่งผลในด้านร่างกายด้วย คือ เราจะเป็นอดทนต่อการเดินทางไกล และ อาหารที่เรากินดื่มแล้ว จะย่อยง่าย จากการปฏิบัติเดินจงกรม ทั้งนี้สมาธิก็จะตั้งอยู่ได้นานสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเดินจงกรม ซึ่งจะทำให้เราใช้ประโยชน์จากฝึกสมาธิที่อันส่งผลเรามีความอดทนในการเพียรพยายาม นำไปสู่การทำหน้าที่การงานของเราได้ดี อันเนื่องจากมีสมาธิ ความพยายามที่ตั้งมั่นในกิจการงานที่เราทำอีกด้วย
Trick จากธรรมของพระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราอายุยืนคือ เป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ เพราะผลกรรมของการไม่ฆ่าสัตว์นั้น นอกจะส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดา หากตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะ เป็นผู้ที่มีอายุยืน

อ้างอิงจากธรรมส่วนหนึ่งดังนี้

มาณพ ! ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม   ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่   เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง   จะเป็นคนมีอายุยืน   .
ทางเราขอแนะนำว่าวิธีของพระพุทธเจ้าดีกว่า ให้ผลมากกว่าการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่อย่างเดียวแน่นอนครับ
By Q&G 21 Nov, 2017

บ้านเป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิต เป็นมากกว่าแค่ที่นอนพักอาศัยเพื่อเรามีแรงลุกขึ้นเผชิญกับวันใหม่ บ้านเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ เหล่านี้

  • เราจะอยู่บ้านนี้กับใคร

  • ช่วงเวลาไหนที่เราจะได้อยู่บ้าน

  • กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทำขณะอยู่บ้านมีอะไรบ้าง


จากคำถามสั้น ๆ  นำมาสู่การจัดสรร คัดเลือก ออกแบบพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้อง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยแก่สมาชิกที่อยู่ในบ้าน  การเลือกอ่างน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากคำถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ อันจะเป็นสาเหตุให้เราเลือกที่จะมีอ่างภายน้ำให้แก่บ้าน

  • อยากแช่น้ำกับใคร

  • อยากแช่น้ำที่ไหน

  • อยากแช่น้ำช่วงเวลาใด

By Q&G 14 Nov, 2017
#03 ขยายเวลาแห่งการทำงาน ชราอย่างมีคุณประโยชน์
By Q&G 13 Nov, 2017
สาระความรู้ผู้งสูงอายุและผู้สูงวัย
More Posts
Share by: